sobota, 9 marca 2019

Msza Święta - I Неділя Великого Посту, рік В - 10 березня 2019Msza Święta
I Неділя Великого Посту, рік В
10 березня 2019

-      в мобільних телефонах –
dp-me.blogspot.com

Pieśń na rozpoczęcie Mszy Świętej

Bliskie jest królestwo Boże

1. Bóg jest Światłością
I nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli chodzimy w światłości,
Wtedy mamy łączność między sobą.

Ref: Bliskie jest królestwo Boże
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

2. Krew Jezusa, Jego Syna,
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
To samych siebie oszukujemy.

Ref: Bliskie jest królestwo Boże
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
Mamy Rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa.

Ref: Bliskie jest królestwo Boże
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

4. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
A także za grzechy całego świata.
Dostępujemy odpuszczenia grzechów
Ze względu na Jego imię.

Ref: Bliskie jest królestwo Boże
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.


OBRZĘDY WSTĘPNE

      K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
      W. Amen.
      K. Pan z wami.
      W. I z duchem Twoim.

      K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

      W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Albo:

      K. Zmiłuj się nad nami Panie
      W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie
      K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
      W. I daj nam swoje zbawienie.

Albo:

      K. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami
      W. Zmiłuj się nad nami
      K. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami
      W. Zmiłuj się nad nami
      K. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami
      W. Zmiłuj się nad nami.

***

      K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

       W. Amen.


KIRIE

      Panie zmiłuj się nad nami,
  Panie zmiłuj się nad nami.

       Chryste zmiłuj się nad nami,
  Chryste zmiłuj się nad nami.

       Panie zmiłuj się nad nami,
   Panie zmiłuj się nad nami


GLORIA (nie odmawia się)


KOLEKTA

      K. Módlmy się. ...

      W. Amen

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 26, 4-10
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu


DRUGIE CZYTANIE
Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.


WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)
Mt 4, 4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże


EWANGELIA
Łk 4, 1-13

Pan z Wami.
I z duchem twoim.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.


CREDO
(melodia uroczysta)

      Wierzę w jednego Boga,
      Ojca Wszechmogącego,
      Stworzyciela nieba i ziemi,
      wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

      I w jednego Pana
      Jezusa Chrystusa,
      Syna Bożego Jednorodzonego,
      który z Ojca jest zrodzony
      przed wszystkimi wiekami.

      Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
      Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
      Zrodzony a nie stworzony,
      współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

      On to dla nas ludzi
      i dla naszego zbawienia
      zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego
      przyjął ciało z Maryi Dziewicy
      i stał się człowiekiem.

      Ukrzyżowany również za nas,
      pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
      I zmartwychwstał dnia trzeciego,
      jak oznajmia Pismo.

      I wstąpił do nieba;
      siedzi po prawicy Ojca.
      I powtórnie przyjdzie w chwale
      sądzić żywych i umarłych,
      a Królestwu Jego nie będzie końca.

      Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
      który od Ojca i Syna pochodzi.
      Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
      który mówił przez Proroków.

      Wierzę w jeden, święty,
      powszechny i apostolski Kościół.
      Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
      I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
      I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


MODLITWA WIERNYCH

      Ciebie prosimy,

   wysłuchaj nas Panie


Pieśń na Ofiarowanie

Bądź mi litościw Boże nieskończony

1. Bądź mi litościw Boże nieskończony
Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Według litości Twej niepoliczonej,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,
Bo ja poznaję wielkość mojej winy,
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
I wszystkie moje odpuść nieprawości,
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

4. Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy,
Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia,
Wróć radość, którą niewinność nas darzy,
I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.


      K. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

      W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich
na cześć i chwałę swojego imienia,
a także na pożytek nasz
i całego Kościoła świętego.


MODLITWA NA OFIAROWANIE

Módlmy się...

      Amen.

PREFACJA

      K. Pan z wami.
      W. I z duchem twoim.

      K. W górę serca.
      W. Wznosimy je do Pana.

      K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
      W. Godne to i sprawiedliwe.


SANCTUS

Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
     Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
     Hosanna na wysokości.


Aklamacja po Przeistoczeniu

      K. Oto wielka tajemnica wiary.

      W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
     i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Albo:

      K. Wielka jest tajemnica naszej wiary

      W. Ile razy ten chleb spożywamy
     i pijemy z tego kielicha,
     głosimy śmierć Twoją, Panie,
     oczekując Twego przyjścia w chwale.

Albo:

      K. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

      W. Panie, Ty nas wybawiłeś
     przez krzyż i zmartwychwstanie swoje,
     Ty jesteś Zbawicielem świata.

Albo:

      K. Tajemnica wiary.

      W. Chrystus umarł,
     Chrystus zmartwychwstał,
     Chrystus powróci.


PER IPSUM

      Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieków.

      W. Amen.


OBRZEDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

PATER NOSTER

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


      Bo Twoje jest królestwo
     i potęga, i chwała na wieki.

     
      W. Amen.

      K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
      W. I z duchem twoim.


AGNUS DEI

      Baranku Boży,
     który gładzisz grzechy świata,
     zmiłuj się nad nami
      Baranku Boży,
     który gładzisz grzechy świata,
     zmiłuj się nad nami
      Baranku Boży,
     który gładzisz grzechy świata,
     obdarz nas pokojem


      K. Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata.
     Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

      W. Panie, nie jestem godzien,
     abyś przyszedł do mnie,
     ale powiedz tylko słowo,
     a będzie uzdrowiona dusza moja.

Pieśń na Komunię Świętą

Ach, mój Jezu

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
W Ogrójcu zakrwawiony!
Tam Cię Anioł w smutku cieszył,
Skąd był świat pocieszony.

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze
Do słupa przywiązany.
Za tak ciężkie grzechy nasze
Okrutnie biczowany.

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

3. Ach, mój Jezu, co za boleść
Cierpisz w ostrej koronie.
Twarz najświętsza zakrwawiona,
Głowa wszystka w krwi tonie.

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

4. Ach. mój Jezu, gdy wychodzisz
Na Górę Kalwaryjską
Trzykroć po ciężarem krzyża
Upadasz bardzo ciężko

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

5. A gdy, mój najmilszy Jezu,
Na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha w Ojca ręce,
Grzesznym niebo otwierasz,

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

6. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie,
Że już umierać trzeba,
Wspomnij na swą gorzką mękę,
Nie chciej zawierać nieba

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

7. Gdyś jest Sędzią postawiony
Nad żywymi, zmarłymi.
Zmiłujże się nad duszami
W czyśćcu zostającymi!

Wieczny pokój, wieczny pokój,
Wieczny pokój daj Panie!
W niebie odpuszczenie.


MODLITWA PO KOMUNII ŚWIETEJ

      K. Módlmy się. ...

      W. Amen


BLOGOSŁAWIEŃSTWO

      K. Pan z wami.
      W. I z duchem twoim.

      K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, + Ojciec i Syn, i Duch Święty.
      W. Amen.

      K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
      W. Bogu niech będą dzięki.


Pieśń na zakończenie Mszy Świętej

Cierniami uwieńczoną

1. Cierniami uwieńczoną głębokich pełno ran,
Zbolałą i skrwawioną już głowę skłonił Pan,
O głowo mego Boga, pokłon oddaję Ci,
Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.

2. Nim Cię, o święta głowo, na krzyżu skłonił Bóg,
Nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg;
Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból,
Na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król.

3. Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał,
Jakby choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał.
Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle,
Przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.

4. Do łask łotra przyjmuje, Janowi Matkę swą
Poleca i mianuje te Matką wszystkich Ją.
I pragnie, tęskni, woła: Już wykonało się!"
O Jezu, któż nie zdoła, żałować, widząc Cię!

5. Tyś dla mnie cierpiał Panie, jam winien, Boże, ja,
O Jezu me kochanie, jak wielka miłość Twa!
A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe?
Tyś Stwórcą ziemi, nieba, a ja stworzenie Twe!

6. Cóż Ci za miłość Twoją - za poświęcenie dam?
Wszak nic własnością moją, od Ciebie wszystko mam!
Nie gardź mym sercem Zbawco, racz w ranie Swej je skryć,
I Krwią łask wszelkich, Dawco, chciej winy jego zmyć!

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...


      Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
      Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

      Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

      Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie,

      A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

      Dobry Jezu, a nasz Panie,

      Daj im wieczne spoczywanie.

      Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

      A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

      Błogosławmy Panu.

      Bogu chwała.

      A dusze wiernych zmarłych

      Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.